Geoli

93 697 80 05
info@geoli.es

Serveis

Servei de recollida i gestió d'oli vegetal HORECA

Recollim l’oli a través d’un sistema de rutes diàries, deixant un bidó adequat que té una capacitat de 50 litres perquè els responsables dels establiments dipositin l’oli brut.

El servei està dissenyat per facilitar i optimitzar el rendiment i la gestió. Es controla l’estat d’una sèrie d’indicadors que permeten analitzar el comportament de tot el procés de recollida.

Gràcies al nostre sistema de gestió oferim informes de recollida per a cada centre. Aquests informes estan a disposició del client diàriament de manera que el client pot tenir-los en qualsevol moment.

SERVEIS PER A LA
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Posem a disposició d’ajuntaments i altres ens públics contenidors per a la via pública i envasos no estandarditzats, gestionant la seva recollida i manteniment. També col·laborem amb organismes públics en projectes de recollida domiciliària i gestió posterior de l’oli amb envasos reutilitzables.

Neteja de filtres, campanes
i conductes d'extracció

La neteja dels filtres, campanes i conductes d’extracció en bars, restaurants i cuines industrials és un factor clau en contextos on les normatives d’higiene i de seguretat requereixen d’una cura contínua. Des de Geoli proposem plans d’acció que ajuden a mantenir el correcte estat de les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent, minimitzant possibles riscos com incendis per acumulacions de greix. Cada actuació per part dels nostres tècnics ve acompanyada per un certificat i el corresponent informe de servei amb les actuacions realitzades i el resultat obtingut.

Buidatge i neteja
de decantadors de greixos

L’extracció de fums i olors de les cuines industrials vénen acompanyats de la necessitat de neteja dels greixos que s’acumulen en filtres, conductes i decantadors. Geoli realitza buidats i neteges dels separadors de greixos presents a les cuines, gestionant també la gestió dels residus i aportant tota la documentació de traçabilitat dels mateixos.

Comptem amb 14 col·laboradors que donen servei a 17 comunitats autònomes

La cooperació amb empreses col·laboradores ens permet oferir als diferents sectors un servei d’alta qualitat, segur i amb la garantia de traçabilitat de l’oli recollit, contribuint a minimitzar l’impacte mediambiental de les activitats productives dels nostres clients en tot el territori nacional.